• HOLI

Gwyrddaidd

Updated: Apr 2, 2020

Amhosib yw anwybyddu’r sylw cynyddol y mae ein hamgylchedd yn ei gael ar y cyfryngau. Mae’n destun balchder ein bod ni fel gwlad wedi cyflwyno nifer o ddeddfau a phrosiectau i geisio delio gyda’r problemau - er bod llawer iawn eto i’w wneud. O leihau gwastraff plastic i atal llygredd awyr, ac o ailgylchu i greu ynni cynaliadwy, mae’r frwydr wedi cychwyn. Mae fel pe bai pobl yn deffro i’r angen o ofalu am ein planed. Yma cawn sgwrs gyda Mari Elin sydd y tu ôl i’r blog poblogaidd Gwyrddach, sy’n ceisio hyrwyddo gofal am y blaned.D’wed ychydig am dy hunan - wyt ti wastad wedi bod gyda diddordeb mewn gofalu am yr amgylchedd?

Mari Elin dw’i, a dwi’n byw gyda fy ngŵr Gruffydd ger Aberystwyth. Dwi’n gweithio fel curadur arddangosfeydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda’r dydd, a gyda’r nos yn ymhél â phob math o bethau creadigol, o greu celf i ’sgwennu llyfr!

Mewn gwirionedd, dim ond rhyw flwyddyn a hanner yn ôl nes i wirioneddol ddechrau ystyried yr amgylchedd ar lefel bersonol, a’n heffaith ni arno, o ddifrif.

Fe dreulies i lot o fy mhlentyndod ar fferm fy Mam-gu a Dad-cu, lle’r oedden i’n helpu Mam-gu gyda’r ardd ac yn ei gwylio hi’n gwneud y mwyaf o bopeth oedd ganddi. Doedd dim yn mynd i wastraff, a byddai popeth yn cael ei drwsio. Ac wedyn wrth gwrs dw’i wrth fy modd yn gwylio The Good Life, felly mae’r syniad yma o fyw yn symlach a llai gwastraffus wastad wedi bod o gwmpas.


Pam fod edrych ar ôl y blaned mor bwysig i ti?

Fe wnaeth lot o bethau bach arwain fi at gymryd diddordeb, ond efallai’r peth gafodd y mwyaf o ddylanwad arna’i oedd gwylio rhaglen ddogfen David Attenborough, Blue Planet II, a theimlo pob math o bethau - pryder, siom ac euogrwydd.

Ond pan es i ati i feddwl pam fod hyn wedi effeithio cymaint arna’i, nes i sylweddoli mai achos fy mod i’n Gristion oedd hynny. Dwi’n credu bod y ddaear yma a phopeth sydd ynddi yn rhodd (hollol hollol anhygoel) i ni oddi wrth Dduw, a’n dyletswydd ni yw gofalu amdani, a pheidio cymryd mantais ohoni.


Sut ydym ni yn gwneud yng Nghymru o’i gymharu â gwledydd eraill?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o bolisïau yn ymwneud â’r amgylchedd a newid hinsawdd, a’r bwriad yw ein bod ni’n wlad ddiwastraff erbyn 2050. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i godi tâl am fagiau plastig, ac erbyn hyn ni yw’r ail wlad orau yn y byd am ailgylchu yn y cartref - mae lot o waith i wneud yn amlwg, ond ry’n ni ar y trywydd cywir.


D’wed ychydig am y blog – Gwyrddach – a’r llyfr newydd?

Wrth ddechrau ar y daith yma i leihau gwastraff a phlastig, doedden i ddim yn siŵr iawn ble i ddechrau, a doedd dim llawer o wybodaeth ar gael i fi yn Gymraeg. Felly fe es i ati i gofnodi’r siwrne ar ffurf y blog Gwyrddach. Dw’i ddim yn arbenigwraig ar fyw yn wyrdd o bell ffordd, ond yn mwynhau trio gwahanol bethau a ‘sgwennu am y profiad. Mae’r blog ar fin cael ei droi’n llyfr sy’n llawn profiad personol, syniadau syml a phob math o ryseitiau a thiwtorialau - o ddeunydd glanhau i sut i lapio anrhegion!


Pa effaith mae dy ffydd yn ei gael ar dy fywyd?

Fi’n dueddol o boeni (lot!) am bethau, yn enwedig dros y cwpwl o flynyddoedd diwethaf, felly mae cael ffydd mewn Duw fi’n gallu trystio gyda phopeth yn y byd i gyd yn help mawr iawn i fi. Mae fy ffydd i’n gwneud fi’n fwy llawen a gobeithiol hefyd, ac ers dechrau talu mwy a mwy o sylw i’r byd o’m cwmpas, dwi’n gallu ei fwynhau gymaint mwy o wybod mai Iesu sydd wedi creu pob elfen ohono, ac yn rhyfeddu ar greadigrwydd Duw yn ddyddiol.


Fel person ifanc - wyt ti’n optimistaidd neu yn besimistaidd am ein dyfodol?

Mae’n hawdd iawn bod yn besimistaidd - bob dydd mae ‘na rhyw ystadegyn newydd yn cael ei gyhoeddi i godi ofn arnom ni. Y gwir yw ein bod ni wedi gwneud tipyn o smonach o’r ddaear yma, ond mae gobaith. Mae’r genhedlaeth iau yn cymryd diddordeb mewn materion amgylcheddol, a petai ni’n gallu perswadio pawb i newid un peth bach, mae ’na obaith. Wedi dweud hynny, mae’r cyfan yn nwylo Duw, a dwi’n falch iawn o hynny!

Pump syniad gan Mari i fyw yn fwy cynaliadwy:

  • Defnyddiwch fagiau siopa ailddefnyddiadwy

  • Defnyddiwch botel ddŵr ailddefnyddiadwy a’i hail-lenwi

  • Defnyddiwch gwpan coffi ailddefnyddiadwy

  • Prynwch ddillad ail-law neu vintage

  • Peidiwch â digalonni wrth fethu!

2 views0 comments

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org

01248 354653

Elusen Gofrestredig 222407

 

31 Ffordd Caergybi,

Bangor, Gwynedd,

Cymru, LL57 2EU

W

© 2020 gan MEC